K u l i n

Kulin je časopis Zavičajnog muzeja iz Visokog čiji prvi broj izlazi 2018. i prati domaću i međunarodnu indeksaciju

Upute autorima

Upute autorima za dostavljanje radova

za časopis „Kulin“

 

Naslovna stranica (bez numeracije):

 1. Ime i prezime autora
 2. Ustanova u kojoj autor radi (ako je primjenjivo)
 3. Adresa
 4. E-mail
 5. Naslov rada
 6. Prijedlog o kategorizaciji rada (izvorni/originalni naučni rad, stručni rad, građa, pregledni rad, prikaz)

Prva stranica i dalje:

 1. Naslov rada - font 14
 2. Sažetak rada na jeziku na kojem je napisan rad – font 12
 3. Ključne riječi na jeziku na kojem je napisan rad – font 12
 4. Zaključak
 5. Tabele i slikovni prilozi (ako ih ima)
 6. Summary – sažetak rada na engleskom jeziku
 7. Keywords – ključne riječi na engleskom jeziku
 8. Popis izvora i literature

 

Opće napomene:

 • Za pisanje teksta koristi se font Times New Roman veličine 12 i proreda 1.5.
 • literatura se ne navodi u fusnotama već unutar teksta. Fusnote se ostavljaju za dodatne informacije a ne za bibliografske potrebe
 • citiranje literature u tekstu vrši se u malim zagradama a sastoji se od prezimena, godine rada i stranice na koju se odnosi npr. (Čremošnik 1952, 241). Ako je prezime autora integrirani dio teksta onda se navodi samo godina i stranica rada npr. „...u svome radu (1952, 255)Čremošnik navodi da je rana rimska keramika...“
 • naslovi knjiga i časopisa pišu se kurzivom, a članci običnim slovima pod znacima navoda npr.
 1. ČLANAK: Čremošnik, I. (1952): "Keramika iz rimskog nalazišta Mogorjela", GZM VII, Nova serija, 241-271
 2. KNJIGA: Vokić, D. (2007): Preventivno konzerviranje slika, polikromiranih drva i mješovitih zbirki, Hrvatsko resturatorsko društvo, Zagreb
 • bibliografija (izvori i literatura) se navodi na novoj stranici abecednim redom (ne smije biti na istoj stranici s drugim sadržajima npr. sažetkom)
 • ako je u jednoj godini objavljeno više radova istog autora, onda se uz godinu izdavanja piše i malo slovo (2001a, 2001b...)
 • kraći citati (do 4 reda) navode se u tekstu pod znacima navoda, a ako je u pitanju duži citat (više od 4 reda teksta), onda se oblikuje kao poseban odlomak, odvojen praznim redom od ostatka teksta, uvučen i pisan kurzivom, bez znakova navoda
 • poželjno je da rad bude razvrstan po pojedinim poglavljima i odjeljcima radi cjelovitosti i preglednosti

 

Provjera kvaliteta

Svi dostavljeni tekstovi podliježu slijepoj recenziji, što znači da recenzenti ne znaju ko je autor teksta koji se recenzira, kao što ni autori nemaju pristup informacijama o tome ko su recenzenti njihovih tekstova.

Autorska prava

Nakon objavljivanja, Zavičajni muzej zadržava pravaobjavljivanja zajedno s autorom, što znači da ako autor ili Muzej žele pnovo objaviti tekst, moraju obavijestiti drug stranu o tome i navesti u ponovo objavljenom tekstu da je objavljen uz dozvolu autora ili Muzeja.

Zabrana plagijata

Slanjem teksta u časopis Muzeja, autor garantuje da je tekst originalan, da nije nigdje ranije objavljen niti da je u istom momentu ponuđen nekom drugom časopisu. Nepoštivanje ovog pravila povlači odbijanje teksta i posebnu pažnju redakcije pri prijavljivanju budućih članaka istog autora.

 

Svi radovi šalju se na e-mail adresu kulin.zm@gmail.com