Časopis Kulin

Još jedna WordPress stranica

Upute autorima

Ako ste zainteresirani za objavljivanje rada u našem časopisu, preporučujemo vam da pročitate informacije o časopisu kao i upute autorima. Bit će nam drago ukoliko nam pošaljete svoj rad na adresu kulin.zm@gmail.com
Radovi trebaju biti pisani u standardnom formatu A4 (prored 1,5 Times New Roman, veličina slova 12). Napomene i fusnote stoje na dnu stranice, a ne na kraju teksta i pišu se proredom 1. Rad ne treba prelaziti više od 15 kartica teksta. Radovi trebaju biti autorski lektorisani.
Rukopis treba sadržavati sljedeće dijelove:
Naslovna stranica: ime i prezime autora, ustanova u kojoj autor radi, adresa, e-mail adresa, naslov rada, podnaslov rada, prijedlog autora o kategoriji rada (izvorni naučni rad, preliminarno saopćenje, pregledni rad, stručni rad, prikaz).
Prva stranica i dalje: naslov; (podnaslov); sažetak koji se piše na jeziku na kojem je rad napisan; ključne riječi na jeziku na kojem je rad napisan; integralni dio teksta; zaključak koji se piše na kraju integralnog dijela teksta i to na jeziku na kojem je rad napisan; popis citiranih izvora i literature. Na kraju teksta, prije popisa izvora i literature, na engleskom jeziku pišu se: naslov, sažetak i ključne riječi.
Poželjno je da rad, ukoliko ima potrebe, bude razvrstan po pojedinim poglavljima i odjeljcima, radi cjelovitosti i preglednosti. Naslov se piše velikim slovom, a poglavlja i odjeljci pišu se malim masnim slovima, s tim da se naslov piše veličinom 14, a ostala poglavlja i odjeljci fontom 12.
Podaci o izvorima u radu sastoje se od prezimena autora i godine objavljivanja te broja stranice, iako se nekad broj stranice može izostaviti, ukoliko je to irelevantno, i to sve u zagradama, npr. (Redžić, 2002) ili (Redžić, 2002: 158), odnosno, ako je prezime autora integrirani dio teksta, onda se piše Redžić (2002: 158). Kraći citati (do četiri reda) navode se u otvorenim i zatvorenim navodnim znacima, a ako je u pitanju citat duži od četiri reda, onda se citat oblikuje kao poseban odlomak, odvojen praznim redom od ostatka teksta, uvučeno i kurzivom, bez navodnih znakova, radi uočljivosti. Fusnote se ostavljaju za naknadne i dodatne informacije, a ne za bibliografske potrebe.
Popis izvora i literature piše se na novoj stranici, abecednim redom prema prezimenima, svaka jedinica u novom redu, ime autora može se pisati punim oblikom ili dati inicijal – bitno je biti konzistentan u navođenju. Ako je u jednoj godini objavljeno više radova istog autora, onda se uz godinu izdavanja piše i malo slovo, npr. (2001, 2001a); ako je u pitanju citat iz nekog časopisa, ili ako je u pitanju citat u kojem je više autora, onda postoji specifičniji princip navođenja bibliografskih podataka. Naslovi knjiga i časopisa pišu se kurzivom, a citirani članci iz časopisa pišu se pod znacima navoda, na primjer:
Šabanović, E. Bektić, S. (2017): Ljekovite biljne vrste na Visočici, Dobra knjiga d.o.o, Sarajevo.
Ranđelović, N., Ranđelović, V., Hristovski, N. (2012): “Crocus jablanicensis (Iridaceae), a new species from the Republic of Macedonia, Balkan Peninsula“. – Annales Botanici Fennici 49(1-2): 99-102.
Šator, M. (2004): “Transmutacija srednjovjekovnog jezika u Kamenom spavaču“, Književni jezik, 22/1–2: 110–122.
Za ostale detalje treba konsultirati EASE vodič za autore i prevodioce, besplatno dostupan na www.ease.org.uk/publications/author-guidelines. Primjena ovog vodiča uvećava šanse da rad bude prihvaćen.
Provjera kvaliteta
Svi dostavljeni tekstovi podliježu slijepoj recenziji, što znači da recenzenti ne znaju ko je autor teksta koji recenziraju, kao što ni autori nemaju pristup informacijama o tome ko su recenzenti njihovih tekstova.
Autorska prava
Nakon objavljivanja, Zavičajni muzej u Visokom zadržava prava objavljivanja zajedno s autorom, što znači da ako autor ili Muzej žele ponovo objaviti tekst, moraju obavijestiti drugu stranu o tome i navesti u ponovno objavljenom tekstu da je objavljen uz dozvolu autora ili Muzeja. Treća strana mora tražiti dozvolu i od autora i od Muzeja.
Zabrana plagijata
Slanjem teksta u Časopis Muzeja autor garantuje da je tekst originalan, da nije nigdje objavljen, niti je ponuđen nekom drugom časopisu. Nepoštivanje ovog pravila povlači odbijanje teksta i posebnu pažnju redakcije pri prijavljivanju budućih članaka istog autora.
Slanje tekstova
Tekst možete poslati na našu e-mail adresu: od 1. januara do 1. septembra i, ako ga Redakcija prihvati nakon postupka recenziranja, u prvom broju bit će objavljen do kraja decembra ove godine.

 

Postupak recenziranja
Svi dostavljeni tekstovi podliježu slijepoj recenziji, što znači da recenzenti ne znaju ko
je autor teksta koji recenziraju, kao što ni autori nemaju pristup informacijama o tome
ko su recenzenti njihovih tekstova. Rad pregledaju najmanje dva recenzenta.
Nakon primanja rukopisa, glavni urednik određuje odgovara li ponuđeni rukopis
oblasti časopisa i je li dovoljno kvalitetan da se pošalje u proces recenziranja.
Ukoliko kvalitet rukopisa nije odgovarajući ili ne pripada oblasti časopisa, glavni
urednik odbija rukopis bez dalje procedure.
U slučaju da je rukopis odgovarajući po ova dva kriterija, šalje se minimalno prema
dva recenzenta.

Recenzenti odgovaraju izvještajem na obrascu za recenziranje sa
sljedećim preporukama:
1. Može se objaviti bez ispravki.
2. Može se objaviti uz navedene ispravke.
3. Može se objaviti uz tražene ispravke i zahtijeva ponovni pregled.
4. Nije za objavljivanje.
Kad svi recenzenti dostave svoja mišljenja, glavni urednik može dati jednu od
sljedećih preporuka:
1. Objaviti bez izmjena.
2. Razmotriti nakon manjih izmjena.
3. Razmotriti nakon većih izmjena.
4. Ne objaviti.
Ukoliko je preporuka glavnog urednika da se objavi bez izmjena, rad je prihvaćen za
objavljivanje.
Ako glavni urednik preporučuje da se rad razmotri nakon manjih izmjena, rad se
vraća autorima sa sugestijama recenzenta za prepravku. Glavni urednik pregleda
ispravljeni rukopis i ukoliko su ispravke unesene, odobrava rad za objavljivanje.
U slučaju da je urednikova preporuka da se rad razmotri nakon većih izmjena, o tome
se izvještava(ju) autor(i) i očekuje se od njih da revidiraju svoj rukopis u skladu s
preporukama recenzen(a)ta. Revidirani rukopis šalje se ponovno recenzentima na
odobrenje i, ukoliko se slažu, glavni urednik odobrava rad za objavljivanje, a u
slučaju negativnog odgovora recenzenata, rad se odbija.
Ukoliko glavni urednik ili oba recenzenta preporuče da se rad ne objavljuje, rad se
odbija.

Glavni urednik ima pravo odbiti rad zbog neodgovarajuće teme ili nedostatka
kvaliteta. Glavni urednik ne može biti recenzent, što osigurava visoko kvalitetan,
pravičan i nepristrasan recenzentski postupak za svaki ponuđeni rukopis, budući da
svaki rukopis moraju pozitivno ocijeniti najmanje dva recenzenta i glavni urednik da bi
bio prihvaćen za objavljivanje u časopisu.