Građevinska cjelina – Samostan Sv. Bonaventure u Visokom

 

 

6.Građevinska cjelina – Samostan Sv. Bonaventure u Visokom, sa pokretnim nasljeđem, proglašena nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Nacionalni spomenik se sastoji od zgrade Samostana sa gimnazijom i sjemeništem, pripadajuće crkve i

pokretnog nasljeđa koje čini zbirka slika starih majstora. Postojeća građevinska cjelina nastala je na prelazu iz XIX u XX vijek.
Godine 1897. Provincijal fra Anđeo Ćurić je prvi put javno obznanio namjeru gradnje Samostana gdje bi bila smještena gimnazija u Visokom. Već 1898. godine austrougarske vlasti dekretom iz Beča su konačno odobrile gradnju u Visokom. Projektant historicističkog objekta je bio Ivan Holtz. Godine 1900. grade objekat samostana gdje je bila smještena i škola sa sjemeništem. Razlozi obnavljanja franjevačkog reda, te uspostavljanje sjemeništa i škole u Visokom, pored historijskih su i praktični: Visoko se nalazi u središtu Bosne, dobro je povezano sa svim njenim krajevima. Kroz mjesto je već prolazila željeznica, a blizina Sarajeva je omogućavala da provincijsko Straješinstvo s lakoćom nadzire rad škole.
Godine 1916. održana je prva matura, nakon što je austrougraska vojska napustila dio zauzetog objekta (1914/15). Tokom Prvog svjetskog rata nisu zabilježena veća oštećenja, a nakon 1918. godine broj katolika u Visokom je porastao, te je crkva u sklopu škole namjenjea vjernicima grada.
Pod vlašću Kraljevine SHS 1924. godine škola dobija pravo javnosti te se broj đaka uvećava. Do tada je veći broj đaka pripado sjemeništu, a od 1925/26. godine, veći broj čine vanjski đaci. S obzirom da je veliki broj đaka dolazio iz udaljenih mjesta, godine 1928. u blizini gimnazije izgrađen je Konvikt, gdje su bili smješteni đaci koji nisu imali namjeru postati svećenici. Godine 1939. u blizini zgrade sjemeništa podignuta je gimnastička dvorana „Svetog Ante“, po projektu Karla Paržika. Konvikt je franjevcima oduzet 1945. godine, te je tu smještena kasarna JNA.
U Gimnaziji su bile četiri kategorije učenika:
1. Sjemeništarci (od 1. do 6. razreda)
2. Klerici (7. i 8. razred)
3. Konviktorci (od 1. do 8. razreda)
4. Vanjski đaci (od 1. do 8. razreda)
Tokom Drugog svjetskog rata Franjevačka gimnazija u Visokom je nastavila sa radom, iako je dijelove Samostana Sv. Bonaventure, kao i Konvikt zauzela njemačka vojska i domobrani. Pored toga, 1944. godine objekat je bio bombardovan, ali je samo djelimično oštećen krov.
Godine 1946. rad Franjevačke gimnazije u Visokom je zabranjen, ali je već naredne, 1947. godine, zalaganjem provincijala Bosne Srebrene fra Vitomira Jeličića, rad škole dopušten, s tim da su je mogli pohađati samo franjevački kandidati.
Godine 1959. proširena je sakristija crkve u sklopu cjeline Samostana i nad njom je izgrađen oratorij, gdje je danas smještena „Etnografska zbirka“, sa ravnom terasom iznad. Godine 1968. izvršena je izmjena naziva školske ustanove iz „Franjevačko sjemenište“ u „Franjevačka klasična gimnazija u Visokom“, dok je prethodni naziv zadržan samo kao naziv internata. Godine 1972. na ulaznom dijelu, na južnoj strani ispred Samostana postavljeno je bronzano poprsje Svetog Franje, rad Ivana Meštrovića.
U sklopu objekta nalazi se biblioteka osnovana pred kraj XIX vijeka u Gučoj Gori. Broj naslova je 1941. godine iznosio 15.000, a krajem XX vijeka 60.000.
Pored toga, godine 1975. ustanovljen je Lapidarij, vrijedna arheološka zbirka gdje su smješteni artefakti iz antičkog i srednjovjekovnog perioda. Iste godine je ustanovljena etnografska zbirka.
Pravo javnosti Franjevačkoj gimnaziji u potpunosti je vraćeno 1992. godine. Nakon početka zadnjeg rata u BiH, iste godine, Franjevačka gimnazija iz Visokog je premještena u Bašku Vodu u Hrvatskoj, gdje ostaje do 1996. godine. Tokom zadnjeg rata u BiH (period 1992–95) nisu zabilježena posebna oštećenja objekta Samostana Sv. Bonaventure, a u zgradi Konvikta su bile smještene jedinice Armije BiH. Nakon 1995. godine, objekat Konvikta je vraćen u posjed franjevaca, te su u njega ponovo smješteni đaci i profesori, a tu se odvija nastava za vanjske đake.
U historijskom kompleksu se čuva vrijedna zbirka starih majstora koja podrazumijeva vrijedna djela Porcijunkulski oprost Paulusa Antoniusa Sensera (1716. – Pečuh, Pécs 8.1.1758.) i Sveto rodbinstvo fra Mihe Ćuića (Tomislavgrad, Županjac, Županj – potok, Duvno, oko 1750 – 1809). Strop crkvenog enterijera ukrašen je vrijednim zidnim slikama Marka Antonija (Gemona, 07.09.1849. – Zagreb, 25.05.1937).
Na cjelini Samostana Sv. Bonaventure u Visokom više puta su vršeni radovi na adaptaciji objekta, posljednji put 2002. godine.

screen-shot-2016-08-24-at-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: spomenici