Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Sv. Prokopija

4.Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva Sv. Prokopija, proglašena nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH (broj Odluke: 07.2-2-32/04-3 od 02.03.2004. godine)
Crkva sv. Prokopija u Visokom smještena je uz saobračajnicu koja od Visokog vodi prema Kiseljaku. Podignuta je u podnožju brda Grad-Visočica, na čijem vrhu je smješten Stari grad Visoki. Ferman o izgradni crkve, pisana dokumentacija i sva crkvena arhiva su izgorjeli u požaru 1941. godine, tako da se vrijeme izgradnje objekta ne može utvrditi sa sigurnošću.
Prema raspoloživim podacima, uz crkvu je postojala škola koja je počela raditi oko 1840. godine u privatnoj kući samoukog učitelja Jove Aslivara. Zgrada za školu je izgrađena 1875. godine i radila do 1914. godine. U svojoj historiji crkva je više puta obnavljana, a posljednji put 1998. godine.
Zbirka ikona u Crkvi sv. Prokopija u Visokom je jedna od najpoznatijih i najvećih zbirki ikona na prostoru Bosne i Hercegovine. Zbirka je nastala poklonima parohijana, ali i donošenjem ikona iz crkava u Sarajevu. Zbirka se sastoji od stotinjak ikona, međutim, veći broj se odnosi na ikone rađene u tehnici kaširanja papira na drvo. Dio zbirke čine rastavljeni dijelovi diptiha i triptiha. Najstarija ikona je urađena u vizantijskom ikonografskom maniru i potiče i XV vijeka.
Dok se visočka zbirka nalazila u Sarajevu, 2001. godine konzervator Anika Skovran izvršila je konzervatorsko-restauratorski zahvat na tri ikone: Bogorodica sa Hristom na prijestolu, Uspenje Bogorodice i Deizis. Danas su ove tri ikone izložene u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu. Ostale ikone su vraćene u crkvu u Visokom.
Biblioteka i arhiv crkve smješteni su u prostoriju iznad đakonikona. Biblioteka broji dvjestotinjak različitih, uglavnom teoloških izdanja kakva su oktoisi, praznični mineji, službenici i sl., ali i neka djela vezana za istoriju, te razna časopisna izdanja. Najstarija matična knjiga potiče iz 1880. godine.
Arhivska građa crkve, nesređena, djelomično se čuva u crkvi. Dio građe je odnesen kod sveštenika Miroslava Vujčića u Kakanj.
Crkva je više puta obnavljana, a posljednji put 1998. godine uz finansijsku pomoć Grčke.

crkva

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: spomenici