Čestitka povodom nastupajuće 1439. hidžretske godine

Čestitka povodom nastupajuće 1439. hidžretske godine

U ime Kolektiva Zavičajnog muzeja Visoko te u svoje lično ime, svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke povodom nastupajuće 1439. hidžretske godine, sa željama…

Nastavak israživačkih radova na lokalitetu srednjovjekovne utvrde Čajangrad

Nastavak israživačkih radova na lokalitetu srednjovjekovne utvrde Čajangrad

U prostorijama Zavičajnog muzeja jučer je ozvaničen nastavak istraživačkih radova na lokalitetu srednjovjekovne utvrde Čajangrad.

Faktor: Muzej srednjovjekovne Bosne-Mili …

Faktor: Muzej srednjovjekovne Bosne-Mili …

Idejni projekat Ilme Sirčo: Muzej srednjovjekovne Bosne-Mili čuvao bi temelje državnosti naše zemlje Autor: M. Ču. Faktor.ba

Bajramska čestitka

Bajramska čestitka

BAJRAMSKA ČESTITKA

Čestitka povodom Dana općine Visoko i Dana Zeničko-dobojskog kantona

Čestitka povodom Dana općine Visoko i Dana Zeničko-dobojskog kantona

ČESTITKA U POVODU DANA OPĆINE VISOKO I DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 29.08.2017.

Uposlenici i stručni saradnici

Elvedin Šabanović, direktor

Rođen je 28. oktobra 1981. g. u Sarajevu, općina Centar. Dodiplomski i postdiplomski studij završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Profesor u srednjoj školi i spoljnji saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu na Univerzitetu u Tuzli. Nalazi se pred izradom doktorske disertacije u sklopu doktorskog studija koji organizira Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, na odsjeku za biologiju. Napisao je više značajnih stručnih i naučnih radova. Potpredsjednik je Udruženja biologa Zeničko-dobojskog kantona. Vijećnik u aktualnom sazivu Općinskog vijeća u Visokom za period 2016-2020. Stalno nastanjen u Visokom.

 

Đenana Ganić, viši kustos

Rođena je 09.03.1972. godine  u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila u Sarajevu. Diplomirala 2008. godine na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, Odsjek kulture življenja na temu „Historijski i kulturni značaj prostora Visokog za očuvanje kontinuiteta bosanske državnosti“ kod doc.dr. Tatjane Neidhart i stekla zvanje profesor Kulture življenja. Zaposlena u Zavičajnom muzeju – Visoko od 2002. godine. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u zvanju višeg kustosa, vodi Zbirku oružja I i II sv. rata i agresije na R BiH 1992/95, dio Etnografske zbirke i Numizmatičku zbirku.

 

Mubera Pulo, viši kustos

Rođena u Prijedoru. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Brezi. Na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu stekla zvanje diplomirani orijentalista/arabista i turkolog. Od 2003. godine radi u Zavičajnom muzeju Visoko. Odbranom stručnog rada  Izbor ilahija i kasida na osmansko-turskom i arapskom jeziku iz rukopisne medžmue Zavičajnog muzeja Visoko  pod mentorstvom istaknutog orijentaliste i istraživača kulturne baštine prof. Saliha Trake, položila stručni ispit i stekla zvanje kustosa. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u zvanju višeg kustosa, vodi Orijentalnu zbirku, dio Etnografske zbirke, Arhiv, stručnu muzejsku biblioteku i fototeku. Obavlja poslove muzejskog pedagoga i koordinatora za rad sa grupama na terenu.

 

Habiba Efendira – Čehić, kustos

Rođena je u Sarajevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Visokom. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu upisuje 1996. godine u klasi prof. Nusreta Pašića. 2001. godine je diplomirala u klasi prof. Radoslava Tadića i stekla zvanje profesora likovne umjetnosti i obrazovanja. Postdiplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu upisuje 2001. godine. Od 2002. godine radi u Zavičajnom muzeju – Visoko. Stručni rad na temu  Dekorativne tehnike i motivi na keramici butmirske kulture odbranila je 2003. godine, uz mentorsrvo arheologa prahistorije – muzejskog savjetnika Zilke Kujundžić-Vejzagić, i stekla stručno zvanje kustos. Član je UGLU Likum ’76 Visoko, ULU ZE-DO i ULUBiH.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta vodi Umjetničku zbirku i druge zbirke. Obavlja poslove muzejskog pedagoga i koordinatora za rad sa grupama na terenu.

 

Lejla Bečar, pripravnik

Rođena je 05.11.1988. godine u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završila je također u Visokom nakon čega upisuje studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.  Dio školovanja završila je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, gdje je boravila 9 mjeseci  i Filozofskom fakultetu u Skopju gdje je boravila 3 mjeseca kao gostujući student, dobitnik CEEPUS stipendije. Nakon dobijanja zvanja bakaleurata arheologije 2012. godine upisuje Master studij na Katedri za arheologiju koji je realizovan u sklopu TEMPUS BIHERIT projekta. Tokom MA studija dodijeljena joj je stipendija za naučno-istraživački rad na Univerzitetu u Ljubljani. Učestvovala je na mnogobrojnim arheološkim terenima tokom studija kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama u regionu.

 

 

 

Adisa Lepić, pripravnik

Rođena je 13.11.1990. godine u Sarajevu. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Visokom. Nakon srednje škole upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu, katedra za Arheologiju gdje je stekla zvanje bachelora arheologije odbranivši dodiplomski rad na temu „Zgošćanska nekropola stećaka kod Kaknja“. Godine 2013. upisuje master studiji Arheologije u Sarajevu na kojem je magistrirala 2015. godine sa temom „Sekundarna i tercijarna upotreba srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika“  pod mentorstvom prof.dr.akademika Dubravka Lovrenovića. Tokom studija prošla je niz edukacija, stručnih terenskih i muzejski praksi, seminara i konferencija.

 

Aiša Agić – Barut, spoljni saradnik

Rođena 31.10.1983. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Visokom. Studij historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu upisuje 2002. godine. Diplomski rad pod nazivom „Žena u Bosni i Hercegovini u XIX stoljeću“ odbranila 2007. godine kod prof. dr. Ilijasa Hadžibegovića i stekla zvanje profesora historije. Od januara 2008. godine počinje raditi kao kustos-pripravnik u Zavičajnom muzeju u Visokom. U aprilu 2009. godine položila stručni ispit za zvanje kustosa pod mentorstvom dr. Aladina Husića na temu „Vakufi u Visokom“. Tokom rada učestvovala u realizaciji više muzejskih izložbi, te projekata na očuvanju, zaštiti i promociji kulturno – historijskog naslijeđa.

 

Melika Ahić, spoljni saradnik

Rođena je 14.03.1985. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Filološku gimnaziju završava u Visokom. Godine 2008. diplomirala je na dvopredmetnom studiju Odsjeka za historiju/katedru za historiju umjetnosti pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i stekla zvanje diplomiranog historičara umjetnosti i diplomiranog historičara. U toku studija učestvovala je na nekoliko simpozija/susreta historičara umjetnosti. Svoje radno iskustvo je stekla radeći kao kustos u JU Zavičajni muzej Visoko. Stručni ispit za zvanje kustosa stekla je na temu „Visoko i okolina u rimskom periodu“, pod mentorstvom doc.dr. Salmedina Mesihovića. U toku rada u Zavičajnom muzeju, kao saradnik je učestvovala u organizaciji i postavci nekoliko izložbi, te realizaciji nekoliko projekata iz oblasti kulturno-historijskog nasljeđa.

Kućepazitelj: Nermin Keso