Upute autorima

 

Uputstva za autore

 

            Svi rukopisi predaju se kao word dokumenti, naslovljeni imenom i prezimenom autora. Svi radovi pišu se u fontu Times New Roman, veličine 12 i proreda redova 1,5. Poravnanje Justify je obavezno.          
             Radovi se primaju na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili engleskom jeziku. 
            Radove u digitalnom obliku potrebno je poslati na e-mail adresu radovizmv@gmail.com sa naznakom „Za Uredništvo RZM“.      
            Svi rukopisi šalju se na postupak anonimnog recenziranja na najmanje dvije recenzije. U slučaju oprečnih stavova recenzenata Uredništvo šalje rad i na treću recenziju.
Recenzenti predlažu kategorizaciju rukopisa, a Uredništvo donosi konačnu odluku.
U Radovima Zavičajnog muzeja objavljuju se:         
            – originalni/izvorni naučni radovi          
            – stručni radovi
            – pregledni radovi        
            – prikazi i recenzije

 

DIJELOVI RUKOPISA:

 • Naslov rada (font 16 Times New Roman)
 • Podaci o autoru
 • Ime i prezime, titula, naziv i adresa ustanove u kojoj autor radi (ako je primjenjivo), e-mail adresa u gornjem lijevom uglu.
 • Apstrakt
 • Piše se u jeziku na kojem je napisan rad obima 150–200 riječi.
 • Ključne riječi
 • Sažetak/Summary
 • Maksimalno 500 riječi. Ako je tekst rukopisa na bosanskom jeziku, sažetak se piše na engleskom jeziku i obratno.
 • Bibliografija – popis izvora i literature
 • Bibliografske jedinice navode se abecednim redom.
 • Prvo se navode izvori, a zatim i ostala literatura .
 • Tabele i slikovni prilozi (ako ih ima)
 • Poslije bibliografskog popisa.


CITIRANJE LITERATURE – BILJEŠKE (FUSNOTE):

Fusnote se označavaju na odgovarajućem mjestu u tekstu od broja 1 naviše na sljedeći način:

Literatura:

Prezime autora, godina izdanja, broj stranice   
            Bojanovski 1974: 55.           

Izvori:

Ime autora u skraćenom obliku, broj knjige, broj poglavlja i broj podatka unutar poglavlja     
            Vell. II, CXIV: 4.

Citiranje epigrafskih natpisa: naziv zbirke, dio/tom unutar zbirke, broj natpisa  
            CIL III 3201

Više djela istog autora s različitim godinama izdanja navode se hronološki od najstarije do najmlađe godine a više djela istog autora sa istom godinom izdanja navode se kao:         
            Sergejevski 1957; Sergejevski 1957a

Više bibliografskih jedinica u istoj bilješci navodi se jedna iza druge odijeljene tačkom i zarezom:
            Čremošnik 1952: 241; Vokić 2007: 51.                  

 

CITIRANJE PRILOGA U TEKSTU:

            Prilozi u tekstu (slike, tabele, karte, kataloške jedinice) navode se u zagradama na sljedeći način:        (Sl. 1), (Tab. I), (Kat. br. 1)

Primjer:

 • Jedan detalj unutar jednog određenog priloga – (Tab. I, 1)
 • Više detalja unutar istog priloga – (Tab. I, 3, 6–7)
 • Više detalja iz više priloga – (Tab. I, 2, 4; Tab. I, 6–7)


BIBLIOGRAFIJA:

Bibliografski popis navodi se na novoj stranici abecednim redom.        Naslovi knjiga i časopisa pišu se kurzivom (italic), a članci običnim slovima pod znacima navoda na sljedeći način:

Članci: Čremošnik, I. (1952): „Keramika iz rimskog nalazišta Mogorjela“, GZM VII, Nova serija, Sarajevo, 241–271.    

Knjige: Bojanovski, I. (1988): Bosna i Hercegovina u antičko doba, ANUBiH, Djela LXVI, CBI 6, Sarajevo.

Navođenje izvora vrši se na sljedeći način: ime autora, puni naziv knjige/izvora (italic), ime prevodioca ili urednika u zagradi, mjesto izdanja, godina izdanja.          

Izvor: Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi (prev. M. Lopac – V. Bedenko), Golden Marketing, Zagreb, 1999.

SLIKOVNI PRILOZI I FOTOGRAFIJE

Sve slikovne priloge autor su sami dužni uklopiti u strukturu rada na jedan od dva načina:

 • Kao integralni dio teksta.
 • Kao odvojeni dodaci (tabele, prilozi ili karte na kraju rada).

Sve fotografije moraju biti numerisane (Sl. 1). Kod slikovnih priloga na kraju rada potrebno je naznačiti broj tabele ili priloga na vrhu ili dnu stranice (Tab. 1; Pr. 1) te svaku fotografiju/sliku unutar tabele posebno numerisati (1, 2, 3…). U slučaju da je slikovni prilog preuzet iz drugih publikacija, neophodno je to i naznačiti:          
            (Prema: Busuladžić 2011, Pr. VI, Br. 2) ili  
            (Prema: Lipovac – Vrkljan 2012, 14, Sl. 3)
.

PRIMJERI CITIRANJA:

 • Knjige jednog autora (monografije)

Bilješka:

Bojanovski 1974: 85.

U popisu literature:

Bojanovski, I. (1974): Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, ANUBiH, Djela XLVII, CBI 2, Sarajevo.

 

 • Zbornici radova

Bilješke:

Bojanovski 1973: 395.

U popisu literature:

Bojanovski, I. (1973): „Rimska cesta dolinom Bosne i njezina tipografija“, u: Radovi sa simpozijuma „Srednjovjekovna bosna i evropska kultura“, Zenica, 393–414.

           

 • Dva ili više autora. U bilješkama navodi se prezime prvog autora i dodaje se oznaka et al.
  Bilješka:

Kujundžić – Vejzagić et al. 2004: 15.

U popisu literature:

Kujundžić – Vejzagić Z., Muller J., Rassmann K., Schuller T. (2004): „Okolište – iskopavanje i geofizička prospekcija centralnoboanskog tel-naselja iz prve polovine petog milenija prije n.e.“, Godišnjak ANUBiH, Knjiga XXXIII, Sarajevo, 13–31.

 

 • Poglavlje u knjizi s više autora

Bilješka:

Anđelić 1984: 152.

U popisu literature:

Anđelić P. (1984), „Srednji vijek – doba stare bosanske države“, u: Visoko i okolina kroz historiju I, Visoko, 101–311.

aa

Upustvo za autore možete preuzeti ovdje. PDF ili DOCX